Cíle projektu

Hlavním cílem projektu NAPLNO je vytvořit a zavést do praxe novou metodiku výuky tematiky OČMU, která bude v souladu s kurikulární reformou a rozvíjet klíčové kompetence. Dosavadní publikace týkající se této problematiky hodnotí sami vyučující jako nedostatečné a neuchopitelné pro jejich výuku (viz inspekční zprávu). Byla by škoda, aby z tohoto prostého důvodu nebyl využit potenciál této zajímavé a pro život praktické tematiky.

Metodiku logicky uspořádáme, aby byla pro v praxi co nejpoužitelnější. Učitelé si budou moci některé části sami vybrat, přizpůsobit a začleněnit do vlastního školního vzdělávacího programu. Hlavní zásady metodiky přitom zůstanou nezměněny.

Jako další cíl jsme si určili celkové přehodnocení dosavadní obsahové náplně tematiky OČMU. Do metodiky zařadíme jindy okrajové nebo zcela vynechané oblasti (chování při požáru, autonehodě), a to i na úkor jiných témat (zejména těch, která se v ČR jeví jako podružnější – zemětřesení, sopečný výbuch).

Naším posledním, avšak neméně podstatným, cílem je dosáhnout změny náhledu na vlastní tematiku OČMU na školách, případně i u širší veřejnosti. Tato tematika je v současné době okrajová a zcela nespravedlivě přehlížená. Je v tom jakási nelogičnost celé věci, pakliže se na ni v dnešním školství neklade stejný důraz jako na ostatní vyučované znalosti a dovednosti. Vždyť osvojení této problematiky může záchránit život.

Cílové skupiny projektu NAPLNO

Hlavními cílovými skupinami jsou žáci 2. stupňů ZŠ a jejich učitelé v oblasti dosahu našeho sdružení, tedy v Královehradeckém a Pardubickém kraji. Učitelé budou schopni s minimem finančních nákladů podle vytvořené metodiky (zachycené v příručce) v budoucnu sami úspěšně učit své žáky problematiku OČMU. Kromě nich bude z projetku těžit i celá společnost. Dojde např. ke zlepšení situace v poskytování laické první pomoci.