Pro školy

Již se prosím nehlaste. Projekt NAPLNO ukončil svou činnost k 30. 6. 2008.

Výstupní metodická příručka a videonahrávka je pro vás z dispozici v sekci Ke stažení.

Následuje podrobnější pohled na to, jak může vypadat účast školy na projektu. Nejviditelnější aktivitou v rámci projektu jsou cvičení. Hlavním cílem je ovšem pomoci vyučujícím (zejména jiných předmětů) s výukou problematiky a její orientací na klíčové kompetence. To je zvlášť přínosné - nejen, že je modernizujeme výchovu OČMU z hlediska nové koncepce, zejména tedy klíčových kompetencí - naopak tvrdíme, že pro jejich rozvoj a posilování je tematika velmi vhodná, mnohem vhodnější než klasické předměty. Zejména jde o kompetence k rešení problémů, komunikační, sociální a personální, dále občanské a v ne tak vydatné míře i dvě zbylé. Učitelé jsou proto primární cílovou skupinou projektu. Jakoby mimochodem potom probíhají zmíněná cvičení pro samotné žáky.

Účast napůl

Základní možnost využití naší práce spočívá v získání materiálů, které budeme postupně publikovat - program cvičení, metodické příručky, DVD nahrávky, případné pomůcky a v neposlední řadě i příslušný fragment ŠVP k inspiraci zapracování do vlastního programu školy. Zjednodušeně řečeno, vyučující ušetří na přípravě a zbyde mu více času na hlubší propracování témat, která jsou blízká zase jemu.


 

Účast naplno

Úplné využití naší činnosti spočívá v účasti učitelů a žáků na cvičení:

  • domluva termínu cvičení, nejlépe mailem nebo na telefonu 774 627 568
  • prostudování dodaných materiálů, případně je konzultace s lektory (na stejném mailu)
  • vyzkoušení cvičení naostro - s učitelem i žáky
  • vyplnění zpětnovazebního dotazníku - žáci si připomenou co na cvičení zažili a my získáme podklady pro zhodnocení projektu

Finanční náklady jsou hrazeny z projektu. V jednom dni jsme schopni zvládnout až 3 třídy (zhruba 70 dětí). Výjmečně i více, na druhou stranu bez problémů i méně. Žáci si odbudou svých povinných 6 hodin výuky problematiky ročně, a učitel se při tom stane přímým svědkem toho, jak celý koncept funguje.

Účast vyučujících považujeme za velmi podstatnou. Ruku v ruce s reformou kurikula jde i změna vztahu mezi žákem a učitelem a právě terénní výchova k ní dává vytržením z běžného stereotypu dobrou šanci. Program cvičení NEPROBÍHÁ bez aktivní účasti vyučujících! Právě oni jsou příslibem, že celá aktivita nezapadne. Po akci má vyučující samozřejmě možnost dalších konzultací a nejlepší předpoklady k uplatnění účinného a účelného přístupu ve vlastní výuce. Uvítáme šíření poznatků a zkušeností mezi učiteli na školách, abychom jich tak mohli obsloužit co nejvíc.

Program cvičení

Začínáme s ranním zvoněním, většinou v blízkém okolí školy (park nebo lesík, výjimečně školní zahrada). Cvičení je pro dobrou přizpůsobitelnost výuce strukturováno do třičtvrtěhodinových bloků, skončíme tedy podobně jako po šesti hodinách normálního vyučování. Probíhá-li cvičení blízko škole, stihne se oběd v jídelně.

Obsah cvičení je dán základem, který je pro všechny ročníky stejný (telefonní čísla, základní první pomoc, resuscitace atd.), a tématem, které se liší pro každý ročník:

6. třída: Ochrana obyvatelstva (obecný úvod - mimořádné události, tísňové volání, varovný signál a evakuace)
7. třída: Dopravní nehoda (specifika první pomoci a dodržování vlastní bezpečnosti)
8. třída: Živelní pohromy (povodně, atmosférické poruchy, sesuvné pohyby)
9. třída: Havárie (úniky nebezpečných látek, požáry)

Rozdělení pro ročníky není úplně závazné (lze domluvit např. pohromy pro devítku, ale s jistou opatrností - témata jsou zpracována přiměřeně věku žáků). Přes odlišnosti cvičení v každém ročníku lze vysledovat jednotné schéma. V první polovině si žáci připomínají nutné teoretické základy současně s nácvikem dovedností. Ve druhé polovině cvičení je pak již aktivita plně na straně žáků a obsah první poloviny cvičení si zkoušejí v simulacích reálných situací.