V bodech

Identifikace projektu

NAPLNO - projekt na ochranu člověka za mimořádných událostí
CZ.04.1.03/3.1.15.3/0004
1. 1. 2007 - 31. 06. 2008
Modernizace školních vzdělávacích programů - rozvoj klíčových kompetencí
Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních

Kontakt na realizátory

naplno@osjak.cz

Cíle projektu:

  • Přispět k dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků, při respektování principů udržitelného rozvoje. (To je totiž cíl OP RLZ.)
  • Navrhnout, vytvořit a zavést účinnou a účelnou metodiku výuky ochrany člověka za mimořádných událostí. Výchova podle takové metodiky má jednak posilovat a rozvíjet klíčové kompetence, zároveň je však nutné, aby upevňovala (lépe rečeno zadřela pod kůži) dovednosti potřebné k zvládnutí mimořádné události.
  • Iniciovat změnu pojetí výchovy OČMU. V současné době se jedná zpravidla o okrajovou tematiku, přitom se v ní skrývá nečekaný potenciál k rozvoji klíčových kompetencí. U této tematiky mohou žáci jen težko tvrdit, že jim k ničemu není a v „praktickém“ živote ji nevyužijí.
  • Přehodnotit obsahovou stránku OČMU. Vytáhnout autonehody a požáry před chemické havárie a zejména před zemětřesení a sopky.

Cílové skupiny

  • Učitelé OČMU na základních školách - budou mít k dispozici moderní, osobně vyzkoušenou a funkční metodiku ve formě příručky.
  • Žáci na druhém stupni ZŠ - stanou se účastníky kvalitního cvičení v rámci výuky a nadále budou vyučováni pod vlivem nové metodiky.

Stručný harmonogram

V prvních čtyřech měsících navrhneme metodiku a vyškolíme lektory, v květnu a červnu ji doladíme na pilotních školách. Během prázdnin pak dokončíme přípravu na to, abychom během školního roku 2007/2008 odvedli necelých 50 cvičení s dětmi a učiteli. Musíme to spolu se všemi vedlejšími aktivitami stihnout do 30. 6. 2008.

Monitorovací indikátory (čísla, která musíme splnit)

Výstupy:

60, k 30. 6. 2008 splněno: 95
Jde o učitele, pro které budou vlastně cvičení pořádána. Předpokládáme nejčastěji jednoho na třídu.

1440, k 30. 6. 2008 splněno: 2362
Žáci zúčastnění na cvičeních. Počítáme 24 žáků na třídu, nikdo totiž moc neví, kolik jich doopravdy bude. Šedesát takových tříd dá 1440 dětí.

Výsledky:

3, k 30. 6. 2008 splněno: 3
Vytvořená metodika, bude obsahovat jak program činnosti pro terénní cvičení, tak i činnosti zařaditelné do běžné výuky v rámci jiných předmětů. Dále jedna shrnující publikace obsahující obecná východiska a zásady vytvořené metodiky, kdyby se chtěl někdo vydat „vlastní cestou“. Posledním produktem je instruktážní DVD (cílené na učitele, kteří se třeba nebudou moci zúčastnit cvičení).

Finance

Evropský sociální fond.
1 681 206 Kč
2575 22 3001 / 2400 (od 7. 7. 2008, tedy po ukončení projektových aktivit, se kód 2400 změnil na 5500)